გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ეგვიპტური პანთეონი

მთავარი გვერდი

აკერი
Ak
r
დედამიწისა და ჰორიზონტის ღმერთი
ამმითი
ammt
ქალღმერთი, რომელიც შთანთქავს დასჯილ სულებს
ამენჰოტეპი, ჰაპუს ვაჟი ამენჰოტეპ III-ის კარის მწერალი და ხუროთმოძღვარი, შემდგომში გაღმერთებული თავისი სიბრძნისათვის
ამ-ჰეჰი
amA2C11Z1
ქვესკნელის საშიში ღმერთი
ამონი
imn
n
C12
სამყაროს ერთ-ერთი შემქმნელი ღმერთი, ქალაქ თებეს მფარველი ღვთაება; ახალი სამეფოს გამორჩეული ღვთაება
ამონეთი
imn
n
t
ამონის მდედრობითი მეწყვილე, ხემენუს წევრი ღვთაება
ანათი
a
n
U33it
Aa2
I12
ანჰური
W25N31
ანფუთი
M17N35
p
G43X1B1
ანთი
ანუბისი
M17N35
p
G43E16
ანუქეთი
a
n
q
t
B1
აპედემაქი
აპეპი
O29ppI14
აპისი
V28Aa5
Q3
E1
არენსნუფისი
ir
Hm s
nfrA48
აში
A
S
C7
ახტი
G25Aa1
t
ასტარტე
ატონი
it
n
N5
ატუმი
t
U15
A40
ბაბი
D58G29N33CD58M17M17
ბანებჯედეთი
E10nbDdDdt
niwt
ბა-პეფი
ბასტეთი
W1tB1
ბათი
G29G1X1Y8
ბენნუ
G31
 
G32
ბესი
D58S29F27
ბუჩისი
დედუნი
გები
G39bA40
ვაჯეთი
M13M17M17X1I12
ვაჯ-ვერი
M13G36n
n
n
ვენეგი
E34
N35
W11
ვეფვავეთი
wpN31
t Z2ss
E18
ვერეთექაუ
ვოსრეთი
თოთი
G26t
Z4
A40
იაჰი
M17D36V28N11
იათი
iAtmwt
იჰი
იმენტეთი
იმჰოტეპი
M18G17R4
X1 Q3
იშთარი 𒀭𒈹
ისისი
Q1tB1
იუსაასეთი
ჲამი
კეკი
V31
V31
N2
მააჰესი
mA
ir
Hz
zA
mAi
მაათი
U5
a
tC10
მაფდეთი
U2
ir
f
d
tSmsG7
მანდულისი
მეჰითი
mHHiit
H8
B1
მენჰითი
mn
n
HiitI12
მეჰენი
მეჰეთ-ვერეთი
mH
t
N35Awr&r&t E1
მერეთსეგერი
მესხენეთი
მინი
R22
R12
C8
მნევისი
მონთუ
m
n
T
w
მუთი
G14t
H8
B1
ნებეთეტეპეთი
nb
t
Htp
t p
tH8I12
ნეფერტუმი
ნეჰებუ-კაუ
D30
ნეჰმეთავი
n
N42
mt
a
wAiiI12
ნეითი
n
t
R25B1
ნეხბეთი
n
x
bM22tmwt
ნეფერი
n
p
r
i
ნეფთისი
O9t
H8
ნუ
W24 W24 W24
N1
N35AA40
ნუთი
W24 t
N1
ოსირისი
Q1
D4
A40
პახეთი
p
x
t
l
პტაჰი
p
t
HA40
რა
r
a
N5
Z1
C2
რაეთ-ტავი
r
a
iit
ra
რენენუტეთი
რეშეპი
r
S
pwA40
რენპეთი
M5
სატეთი
S29F29X1
X1
B1
სეკერი
z
k
r
P3
სეხმეთი
S42Aa1
t
B1
სერაპისი
სერკეთი
z
r
N29
t
B1
სეშათი
R20tB1
სეთი
swWt
x
E20A40
სია
N39
A2
სობეკი
S29D58V31
I3
სოფდუ
M44G43
სოფდეთი
M44N14X1
H8
ტა-ბითჯეთი
ტატენენი
ტავერეთი
X1G1G36
D21
X1I12
ტეფნუთი
t
f
n
t
I13
ტენენეთი
ტუტუ
უნუთი
wn
n
nw
t
I12
ქეთეში
შაი
შედი
შესმეტეთი
S
z
S17At
t
შეზმუ
N37
O34
G17G43A40
შუ
N37H6G43A40
ხეფრი
ხერტი
ხნუმი
ხონსუ
ჰა
ჰაპი
Ha
p y
N36
ჰატორი
O10
ჰატმეჰითი
HAtmH
H i i
t
H8
ჰადეტეთი
Hd
d
tL7
ჰეჰი
C11
ჰეკა
ჰეკეთი
S38q
t
B1
V30
ჰერიშაფი
Hr
Z1
S
Z1 N21
f
ჰესათი
ჰორუსი
G5
ჰუ
HwR8