გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ლურსმული ნიშნები

მთავარი გვერდი


აქ წარმოდგენილია ლურსმული ნიშნების ტაბულა.

ტაბულა ეყრდნობა შემდეგ გამოცემებს:

  1. MesZL = Mesopotamisches Zeichenlexikon;
  2. ŠL/HA = Šumerisches Lexikon, HA = Handbuch Assur;
  3. aBZL = Altbabylonische Zeichenliste der sumerisch-literarischen Texte;
  4. HethZL = Hethitisches Zeichenlexikon


MesZL ŠL/HA aBZL HethZL   ნიშნის სახელი უნიკოდი უნიკოდის სახელი კომენტარი
1 001 001 1   U+12038 𒀸 ASH  
2 002   1   AŠ.AŠ U+12400 𒐀 ციფრული ნიშანი 'TWO ASH' "2"
3 002 007 2   ḪAL U+1212C 𒄬 HAL  
4 002a 002     6 (AŠ.AŠ.AŠ) U+12401 𒐁 ციფრული ნიშანი 'THREE ASH' "3"
5 009 003 4   BAL U+12044 𒁄 BAL  
6 010 008 6   GÍR U+12108 𒄈 GIR2  
7 010 008 6   GÍR-gunû U+12109 𒄉 GIR2 GUNU  
8 011 013     BÚR U+12054 𒁔 BUR2  
9 012 231 7   TAR U+122FB 𒋻 TAR  
10 013 009 8   AN U+1202D 𒀭 AN  
11 014       AŠ+SUR U+12038 𒀸 & U+122E9 𒋩 ASH & SUR ლიგატურა
12 003 012 22   MUG U+1222E 𒈮 MUG  
13 004 011     ZADIM (MUG-gunû) U+1222F 𒈯 MUG GUNU
14 005 303 205   BA U+12040 𒁀 BA  
15 006 304 209   ZU U+1236A 𒍪 ZU  
16 007 305 213   SU U+122E2 𒋢 SU  
007v 305 213   SUoverSU U+122E2 𒋢 SU OVER SU  
17 008 306 230   ŠEN (SU×A) U+122BF 𒊿 SHEN  
18 050 016 16   ARAD U+12034 𒀴 ARAD  
19 051 017     ÁRAD (ARAD×KUR) U+12035 𒀵 ARAD TIMES KUR რეკონსტრუქცია
20 052 334 84   ITI (UD×EŠ) U+12317 𒌗 UD TIMES U PLUS U PLUS U  
    ITI (UD-šeššig) U+1231A 𒌚 UD SHESHIG  
21 052xv       ÍTI (ITI×BAD) U+1231B 𒌛 UD SHESHIG TIMES BAD  
22 053 004     ŠUBUR U+122DA 𒋚 SHUBUR  
23 053   309   ŠAḪ ახალ-ასირიული: U+122DA 𒋚 (ŠUBUR)    
24 015 312 133   KA U+12157 𒅗 KA DUG4, DUGA4, DU11
25 015x       KA×GÍR U+12168 𒅨 KA TIMES GIR2 გაურკვეველია
26 016 325 146   TU6 (KA×LI) U+12172 𒅲 KA TIMES LI  
27 15xx       KA×TU     n72 URU×TU ვარიანტი
28 016a       KA×RU U+1217D 𒅽 KA TIMES RU  
29 017 314     11 (KA×BAD) U+1215C 𒅜 KA TIMES BAD  
30 017an   134   KA×MAŠ/BAR U+1215E 𒅞 KA TIMES BAR  
31 018v 315 135   NUNDUM (KA×NUN) U+1217B 𒅻 KA TIMES NUN  
32 018x 316 136   SU6 (KA×SA) U+1217E 𒅾 KA TIMES SA  
33 019 321     PÙ (KA×KÁR) U+12164 𒅤 KA TIMES GAN2 TENU  
34 020       KA× AD.KUG U+1215A 𒅚 KA TIMES AD PLUS KU3  
35 022x 313     KA×NE U+1217A 𒅺 KA TIMES NE  
36 022xn1   137   KA×ÚR     ხეთური
37 023       KA×KIB U+1216A 𒅪 KA TIMES GISH CROSSING GISH  
38 023n   140   KA×GAG U+1216F 𒅯 KA TIMES KAK  
39 022xn2       KA×UŠ U+1218B 𒆋 KA TIMES USH  
40 023n2   138   KA×PA     ხეთური
41 023n3   139   KA×GIŠ     ხეთური
42 024 319     KA׊ID U+12182 𒆂 KA TIMES SHID  
43 024x       KA×Ú U+12188 𒆈 KA TIMES U2  
44 025 318     KAxGA U+12162 𒅢 KA TIMES GA  
45 021 324     KA×SAR U+1217F 𒅿 KA TIMES SAR  
46 025n       KA×ÁŠ U+1215B 𒅛 KA TIMES ASH2  
47 025b 317     KA×DÚB/BALAG U+1215D 𒅝 KA TIMES BALAG  
48 025c       KA׊A U+12180 𒆀 KA TIMES SHA  
49 026 320     ŠÙDU (KA׊U) U+12183 𒆃 KA TIMES SHU  
50 027 323 145   KA׊E U+12181 𒆁 KA TIMES SHE  
51 028   143   KA×UD U+12189 𒆉 KA TIMES UD  
52 028n       KA×PI U+1217C 𒅼 KA TIMES PI  
53 029x       KA×ERIM U+12160 𒅠 KA TIMES ERIN2 n129 AG×ERIM-ის ვარიანტი
54 030 322 144   BÚN (KA×IM) U+1216E 𒅮 KA TIMES IM  
55 030n       KA×ḪAR      
56 031n1   141   KA×U U+12187 𒆇 KA TIMES U ხეთური
57 031       KA×MI U+12178 𒅸 KA TIMES MI  
58 031xx       KA×"EŠ"     n32 KA×SA-ის ვარიანტი
59 031n2       KA×IGI U+1216D 𒅭 KA TIMES IGI n79 URU×IGI-ის ვარიანტი
60 031x       KA×KI U+12170 𒅰 KA TIMES KI  
61 032 326 147   EME (KA×ME) U+12174 𒅴 KA TIMES ME  
032n1       KA× ME.GI U+12176 𒅶 KA TIMES ME PLUS GI  
032n2       KA× ME.DU U+12175 𒅵 KA TIMES ME PLUS DU  
032n3       KA× ME.TE U+12177 𒅷 KA TIMES ME PLUS TE  
62 033 327     KA×ŠÈ U+12161 𒅡 KA TIMES ESH2  
63 033n       KA×GUR7 U+1216C 𒅬 KA TIMES GUR7  
64 035 328 148   NAG (KA×A) U+12158 𒅘 KA TIMES A  
65 036 329 149   GU7 (KA×NÍG) U+12165 𒅥 KA TIMES GAR  
66 036a       KA× KADRA(NÍG.ŠÀ.A) U+12166 𒅦 KA TIMES GAR PLUS SHA3 PLUS A  
67 036an   150   KA×ÀŠ     ხეთური
68 035n       KA×SIG U+12184 𒆄 KA TIMES SIG  
69 034       KA×GU U+1216B 𒅫 KA TIMES GU  
70 034n   142   KA×LUM      
71 038 181 229   URU (IRI) U+12337 𒌷 URU ERI, IRI, RE2, RI2, U19
72 039 188     URU×TU U+1234B 𒍋 URU TIMES TU n27-ის ვარიანტი
73 040 186 134   UKKIN (URU×MAŠ/BAR) U+1233A 𒌺 URU TIMES BAR  
74 043v 187     URU×KÁR U+1233E 𒌾 URU TIMES GAN2 TENU  
75 041 182 (229)   BANŠUR (URU×URUDU) U+1234E 𒍎 URU TIMES URUDA  
76 042 183     ŠÀKIR (URU×GA) U+1233C 𒌼 URU TIMES GA  
77 043       ÚRU (URU×UD) U+1234D 𒍍 URU TIMES UD  
78 045       URU×UL U+1234C 𒍌 URU TIMES U PLUS GUD  
79 044 184     ASARI (URU×IGI) U+12342 𒍂 URU TIMES IGI  
80 49x 189     GIŠGAL (URU×MIN) U+12347 𒍇 URU TIMES MIN  
81 46xxx       URU×A U+12338 𒌸 URU TIMES A  
82 047 190     URU×ḪA U+12341 𒍁 URU TIMES HA  
83 049 191     ÈRIM (URU×NÍG) U+1233F 𒌿 URU TIMES GAR  
84 046 185     URU×GU (GUR5) U+12340 𒍀 URU TIMES GU  
85 059 381 343   LI U+121F7 𒇷 LI  
86 058 382 346   TU U+12305 𒌅 TU  
87 058 375     KU4 U+121AD 𒆭 KU4  
88 058 283 315   GUR8 (TE-gunû) U+122FD 𒋽 TE GUNU  
89 055 177 95   LA U+121B7 𒆷 LA  
90 056 005 9   APIN (ENGAR) U+12033 𒀳 APIN  
91 057 006 10   MAḪ U+12224 𒈤 MAH  
92 060 249 256(1)   PAB ან PAP U+1227D 𒉽 PAP  
060a       UTUKI (KÚR.IR.GÍDIM) U+12359 𒍙 UTUKI მიეკუთვნება n585-ს
93 060+002   256(2)   PÚŠ (PAB.ḪAL) U+1227D 𒉽 & U+1212C 𒄬 PAP & HAL  
94 060+060 264 257   BÙLUG U+1227D 𒉽 & U+1227D 𒉽 PAP & PAP  
95 060+212       PAB.IŠ (PA6) U+1227D 𒉽 & U+12156 𒅖 PAP & ISH  
96 060+308       PAB.E (PA5) U+1227D 𒉽 & U+1208A 𒂊 PAP & E  
308n2       ExPAB U+1208B 𒂋 E TIMES PAP რეკონსტრუქცია
97 060x 268     GÀM (PAB.NÁ) U+1219B 𒆛 KAM4  
98 061 020 17   MU U+1222C 𒈬 MU  
99 062 269 21   SÌLA U+122E1 𒋡 SILA3  
100 065       ŠEŠLAM U+122C2 𒋂 SHESHLAM  
101 066       ZIoverZI U+12364 𒍤 ZI OVER ZI  
102 066c 149     NÚMUN (ZIoverZI.LAGAB) U+12364 𒍤 & U+121B8 𒆸 ZI OVER ZI OVER LAGAB  
103 066b 150     ZIoverZI.ŠÈ U+12364 𒍤 & U+120A0 𒂠 ZI OVER ZI & ESH2  
104 066a 151     ZIoverZI.A U+12364 𒍤 & U+12000 𒀀 ZI OVER ZI OVER A  
105 067 250 258   GIL (GIoverGI parall. or crossing) U+12103 𒄃 GI CROSSING GI  
106 063d 058 227   KÍD (TAG4) U+122FA 𒋺 TAK4  
107 063d       NUNcrossingNUN U+1226B 𒉫 NUN CROSSING NUN  
108 063a       KÁD U+12190 𒆐 KAD2  
109 063c   (227)   KÀD U+12191 𒆑 KAD3  
110 070 024 15   NA U+1223E 𒈾 NA  
111 068 060 43   RU U+12292 𒊒 RU  
112 075 019 11   NU U+12261 𒉡 NU  
113 069 025 13   BAD U+12041 𒁁 BAD  
IDIM U+12142 𒅂 IDIM  
TIL U+12300 𒌀 TIL  
ÚŠ U+12357 𒍗 USH2  
114 069 025 13   ÈŠE (AŠ+U) U+12458 𒑘 ციფრული ნიშანი ერთი ESHE3  
115 071 028 5   ŠIR U+122D3 𒋓 SHIR  
U+12262 𒉢 NU11  
116 071n 464     ŠIR-tenû U+122D4 𒋔 SHIR TENU  
117 072 026 12   NUMUN U+121B0 𒆰 KUL  
072a       NUMUN-gunû U+121B1 𒆱 KUL GUNU  
118 073 023 37   TI U+122FE 𒋾 TI  
073av       TI-tenû U+122FE 𒋾 TI TENU  
119 465 361 330   DIN U+12077 𒁷 DIN  
465+166 +350+480       DIN.KASKAL.SIG7 U+12078 𒁸 ლურსმული ნიშანი DIN KASKAL U GUNU DISH  
120 74 029 20   MAŠ U+12226 𒈦 MASH  
121 74 057 20   BAR U+12047 𒁇 BAR  
122 74 029 20   BÁN U+1244F 𒑏 ციფრული ნიშანი ერთი BAN2  
123 074_182       KÚNGA (BAR.AN) U+12047 𒁇 & U+1202D 𒀭 BAR & AN  
124 074_238 030(IDIGNA) 087(DALLA) 253   IDIGNA (DALLA/MAŠ.GÚ.GÀR) U+12226 𒈦 & U+12118 𒄘 & U+120FC 𒃼 MAŠ & GU2 & GAR3  
125 074_335       GÍDIM (MAŠ.U) U+12226 𒈦 & U+1230B 𒌋 MASH & U  
126 074+471       MAŠ.MAN U+12226 𒈦 & U+12399 𒎙 MASH & U U  
127 097 052 81   AG U+1201D 𒀝 AK  
128 097a       AG׊ÍTA U+1201F 𒀟 AK TIMES SHITA PLUS GISH  
129 098 053 82   MÈ (AG×ERIM) U+1201E 𒀞 AK TIMES ERIN2  
130 076 031 38   MÁŠ U+12227 𒈧 MASH2  
131 077 032 35   KUN U+121B2 𒆲 KUN  
132 078 034 24   ḪU U+12137 𒄷 HU  
133 078a 033 25   U5 ePSD s.v. u5 HU.SI erroneous. Sign not splittable!
134 079 042 39   NAM U+12246 𒉆 NAM  
135 79av 043 39(2) . BURU5 (NAM.ERIM) სხვ. U+12246 𒉆 & U+1209F 𒂟 სხვ. NAM & ERIN2 U+12245 𒉅 NAM NUTILLU: გაურკვეველი
136 080 061 67   IG (GÁL) U+12145 𒅅 IG  
137 081 035 26   MUD U+12137 𒄷 & U+1212D 𒄭 HU & HI  
138 082 036     SA4 (ḪU.NÁ) U+12137 𒄷 & U+1223F 𒈿 HU & NA2  
139 083 038 29   ŠÌTA (RAD) U+122E5 𒋥 SUD2  
140 084 041 33   ZI U+12363 𒍣 ZI  
141 085 040 30   GI U+12100 𒄀 GI  
085n2(v)   31   GI×E U+12101 𒄁 GI TIMES E ხურიტული
142 086 039 32   RI U+12291 𒊑 RI  
143 087 047 36   NUN U+12263 𒉣 NUN  
144 087 241     NUN-tenû U+12269 𒉩 NUN TENU  
145 087a 048 34   TÙR (NUN.LAGAR) U+12263 𒉣 & U+121EC 𒇬 NUN & LAGAR  
063_27n       NUNcrossingNUN. LAGARoverLAGAR U+1226C 𒉬 NUN CROSSING NUN LAGAR OVER LAGAR ასევე n147-ზე
146 087aa       IMMAL (NUN. LAGAR×BAR/MAŠ) U+12265 𒉥 NUN LAGAR TIMES MASH  
146' 087aan       TÙR×UŠ U+12265 𒉥 NUN LAGAR TIMES USH  
146" 087cn       TÙR×NÍG U+12264 𒉤 NUN LAGAR TIMES GAR  
147 087b; 460x 049     ŠILAM (NUN. LAGAR×MUNUS) U+12266 𒉦 NUN LAGAR TIMES SAL  
087c       ŠILAMoverŠILAM U+12267 𒉧 NUN LAGAR TIMES SAL OVER NUN LAGAR TIMES SAL  
148 088 226 49   KAB U+1218F 𒆏 KAB  
149 088 445 49   ḪÚB U+12138 𒄸 HUB2  
150 089 446 50   ḪUB (ḪÚB×UD) U+1213D 𒄽 HUB2 TIMES UD  
151 101 056 42   SUR (ŠUR) U+122E9 𒋩 SUR  
152 102 045     MÚŠ (MÙŠ-gunû) U+1223D 𒈽 MUSH3 GUNU  
153 103v 044 41   MÙŠ (INANNA) U+12239 𒈹 MUSH3  
154 103a 046 27   MÙŠxA U+1223A 𒈺 MUSH3 TIMES A  
155 103b       SED (MÙŠ× A.DI) U+1223B 𒈻 MUSH3 TIMES A PLUS DI  
156 103cv       MÙŠ×ZA      
157 090 299 173   GAD U+120F0 𒃰 GAD  
158 092       GAD.KÍD U+120F0 𒃰 & U+122FA 𒋺 GAD & TAK4  
159 092a 300     AKKIL (GAD.KÍD.SI) U+120F0 𒃰 & U+122FA 𒋺 & U+122DB 𒋛 GAD & TAK4 & SI  
160 092b 301 166   UMBIN (GAD.KÍD.ÚR) U+12322 𒌢 UMBIN  
161 092c       SIG8 (GAD.KÍD.GIŠ) U+120F0 𒃰 & U+122FA 𒋺 & U+12111 𒄑 GAD & TAK4 & GISH  
162 093 302 85   ŠINIG (GAD.NAGA) U+122D2 𒋒 SHINIG  
163 091 336     KINDA (GAD.NÍGoverGAD.NÍG) U+120F1 𒃱 GAD OVER GAD GAR OVER GAR  
164 099 062 40   EN U+12097 𒂗 EN  
099c       ENME U+1209A 𒂚 EN TIMES ME  
099a1       ENoverENcrossed U+1209B 𒂛 EN CROSSING EN  
099b1       4×ENsquared U+1209D 𒂝 EN SQUARED  
099b2       "4×EN" (KUoverḪAR.KUoverḪAR) U+121AB 𒆫 KU OVER HI TIMES ASH2 KU OVER HI TIMES ASH2  
099b3       AŠ.KU.KUoverAŠ.KU.KU .KÚR U+1203B 𒀻 ASH OVER ASH TUG2 OVER TUG2 TUG2 OVER TUG2 PAP  
165 054 063 274   BURU14 (EN×KÁR/EN×GÁN) U+12098 𒂘 EN TIMES GAN2  
054v       EN×KÁR (GÁN-tenû) U+12099 𒂙 EN TIMES GAN2 TENU რეკონსტრუქცია
166 100; 063x 365 71   DÀR U+12070 𒁰 DARA3  
167 094 014 14   DIM U+12074 𒁴 DIM  
168 095, 095v 015 18   DIM׊E, later DIM×KUR U+12075 𒁵 DIM TIMES SHE  
169 096 018     BULUG U+12051 𒁑 BULUG  
096a 018     MÉNBULUG (BULUGoverBULUG) U+12051 𒁑 BULUG OVER BULUG  
170 109 124 170   LÀL (TA×ḪI) U+122ED 𒋭 TA TIMES HI  
171 110 070 184   KU7 U+121AF 𒆯 KU7  
172 104 147 200   SA U+12293 𒊓 SA  
173 104_6 443 80   AŠGAB U+1203F 𒀿 ASHGAB  
174 105 106 61   GÁN U+120F7 𒃷 GAN2  
105n2       GÁNoverGÁN U+120F9 𒃹 GAN2 OVER GAN2 წასაშლელია
175 105 246     KÁR (GÁN-tenû and ŠÈ-tenû) U+120F8 𒃸 GAN2 TENU  
176 106 089 201   GÚ (TIK) U+12118 𒄘 GU2  
177 107n 090     USAN (GÚ×NUN, GÚ.NUN) U+1211B 𒄛 GU2 TIMES NUN  
178 108 088 202   DUR (GÚxGAG, GÚ.GAG) U+12119 𒄙 GU2 TIMES KAK  
179 108x 089 201   GUN (GÚ.UN) U+12118 𒄘 & U+12327 𒌧 GU2 & UN  
180 111 092 185   GUR U+12125 𒄥 GUR  
181 112 164 86   SI U+122DB 𒋛 SI  
182 113 165     SU4 (SI-gunû) U+122DC 𒋜 SI GUNU  
183 113 037 83   DAR (GÙN; ḪU-gunû, SI-gunû) U+1206F 𒁯 DAR  
114       DAR (GÙN; ḪU-gunû, SI-gunû)     n183-ის ვარიანტი
184 115 309 192   SAG U+12295 𒊕 SAG  
115n2 309 192   SAGoverSAG U+122A7 𒊧 SAG OVER SAG  
185 115n       SAG×NUN U+1229E 𒊞 SAG TIMES NUN  
186 118       SAG×UM U+122A4 𒊤 SAG TIMES UM  
187 121_6       SAG×DU U+12297 𒊗 SAG TIMES DU  
188 116 330     SAG×GAG U+1229A 𒊚 SAG TIMES KAK  
189 121_5       SAG×NI     გაურკვეველია
190 116n       SAG×UŠ U+122A6 𒊦 SAG TIMES USH  
191 117 310     DÌLIB (SAG׊ID) U+122A0 𒊠 SAG TIMES SHID  
192 121_8       SAG×Ú U+122A2 𒊢 SAG TIMES U2  
193 121_7       SAG×UB U+122A3 𒊣 SAG TIMES UB  
194 121_10       SAG×SIG7      
195 119       KÀN (SAG×MI) U+1229D 𒊝 SAG TIMES MI  
196 121       SAG×UR U+122A5 𒊥 SAG TIMES UR  
197 121n       SAG×A U+12296 𒊖 SAG TIMES A  
198 121_1       SAG×ḪA U+12299 𒊙 SAG TIMES HA  
199 120       SAG×MUNUS U+1229F 𒊟 SAG TIMES SAL  
200 120n       SAG×LUM U+1229C 𒊜 SAG TIMES LUM  
201 122 050 87   U+12223 𒈣 MA2
202 122a 051     DIMGUL ("MÁ.MUG") U+12223 𒈣 & U+1222E 𒈮 MA2 & MUG  
203 122b 054 23   ÙZ ("MÁ.KASKAL") U+1235A 𒍚 UZ3  
204 122c       ÙZ.KASKAL U+1235B 𒍛 UZ3 TIMES KASKAL  
205 122d 055     SUR9 (MÁ.KASKAL.SIG7 and similar) U+122EA 𒋪 SUR9  
206 122dv       SUR10 (MÁ.SIG7 and similar)      
207 123 164 89   DIR(SI.A) U+122DB 𒋛 & U+12000 𒀀 SI & A  
208 123n       "nìq"     იხილეთ: MesZL n208

TAB (ორი AŠ)

MesZL ŠL/HA aBZL HethZL   ნიშნის სახელი უნიკოდი უნიკოდის სახელი კომენტარი
209 124 109 90   TAB U+122F0 𒋰 TAB "2"
127 109 90   4×TAB ქმნის ჯვარს U+122F2 𒋲 TAB SQUARED იხილეთ MesZL n503
125a 109 90   TABoverTAB.NIoverNI.DIŠoverDIŠ U+122F1 𒋱 TAB OVER TAB NI OVER NI DISH OVER DISH  
210 124a       21 (TAB.AŠ) U+1243B 𒐻 ციფრული ნიშანი სამი ვარიანტი ESH21-დან "3"
211 125n       MEGIDDA (TAB.TI) U+122F0 𒋰 & U+122FE 𒋾 TAB & TI  
212 210 077 131   GEŠTIN (GIŠ.DIN) U+120FE 𒃾 GESHTIN  
213 210a       GEŠTIN×KUR U+120FF 𒃿 GESHTIN TIMES KUR  
214 125v       MÉGIDDA (TAB.KUN) U+122F0 𒋰 & U+121B2 𒆲 TAB & KUN  
215 124_42 110     LÍMMU (TAB.TAB) U+121F9 𒇹 LIMMU2  
U+12402 𒐂 ციფრული ნიშანი FOUR ASH "4"
216 125b       IA7 (TAB.TAB.AŠ) U+12403 𒐃 ციფრული ნიშანი FIVE ASH "5"
217 125c       4 (TAB.TAB.TAB) U+12404 𒐄 ციფრული ნიშანი SIX ASH "6"
218 125d       ÍMIN (TAB.TAB.TAB.AŠ) U+12405 𒐅 ციფრული ნიშანი SEVEN ASH "7"
219 125e       ÚSSU (TAB.TAB.TAB.TAB) U+12406 𒐆 ციფრული ნიშანი EIGHT ASH "8"
220 125f       ÍLIMMU (TAB.TAB.TAB.TAB.AŠ) U+12407 𒐇 ციფრული ნიშანი NINE ASH "9"
221 126 122 91   TAG (ŠUM) U+122F3 𒋳 TAG  
126bv 122 91   TAG×GU4 U+122F5 𒋵 TAG TIMES GUD  
126cv 122 91   TAG׊U U+122F7 𒋷 TAG TIMES SHU  
126dv 122 91   TAG×UD U+122F9 𒋹 TAG TIMES UD  
126fv 122 91   TAG×TÚG U+122F8 𒋸 TAG TIMES TUG2  
222 133 175 167   U+1218D 𒆍 KA2  
223 128 125 97   AB U+1200A 𒀊 AB  
224 128xv       AB×NUN      
225 198       AB×KÁR U+1200E 𒀎 AB TIMES GAN2 TENU  
226 200c       AB׊EŠ U+12013 𒀓 AB TIMES SHESH  
227 200an 127     AB×ÁŠ U+1200B 𒀋 AB TIMES ASH2 რეკონსტრუქცია
228 194 128     URUGAL (AB×GAL) U+1200D 𒀍 AB TIMES GAL  
229 196       AB×SIG7 U+12010 𒀐 AB TIMES IGI GUNU  
230 132 111 109   URUDU (URUDA) U+1234F 𒍏 URUDA  
231 128xxxx       AB×U      
200bn       AB×AŠ      
232 195 129 111   UNUG (AB-gunû and/or AB×EŠ) U+12015 𒀕 AB GUNU  
U+12014 𒀔 AB TIMES U PLUS U PLUS U
233 197       AB×KI      
234 198a       AB×LAGAB U+12012 𒀒 A TIMES LAGAB  
235 199       AB×GÍN U+1200C 𒀌 AB TIMES DUN3 GUNU  
236 200v 131     NINA (AB×ḪA) U+1200F 𒀏 AB TIMES HA  
237 200d       AB×IMIN U+12011 𒀑 AB TIMES IMIN  
238 134 113 98   UM U+1231D 𒌝 UM  
239 135a   to 109   UM×U U+12321 𒌡 UM TIMES U  
132n1   to 109   URUDU×U U+12350 𒍐 URUDA TIMES U ძველი
240 316       UM× U.LAGAB      
132n2       URUDU× U.LAGAB     ძველი
241 137       UM× ME.DA U+1231F 𒌟 UM TIMES ME PLUS DA  
242 138 112b 99   DUB U+1207E 𒁾 DUB  
243 138a       DUB׊E      
244 135       DUB׊À     U+12320 𒌠 UM TIMES SHA3 წასაშლელია
245 136; 316v1       DUB×LAGAB     U+1231E 𒌞 UM TIMES LAGAB წასაშლელია
246 129   100   NAB (ANoverAN) U+1202E 𒀮 AN OVER AN  
247 129a 010 101   MUL (ANoverAN .AN) U+1202F 𒀯 AN THREE TIMES  
248 139 123 160   TA U+122EB 𒋫 TA  
139n2 123 160   TA* U+122EC 𒋬 TA ASTERISK ახალ-ასირიული
249 141a       TA-gunû U+122EF 𒋯 TA GUNU  
250 141       TA×ḪI U+122ED 𒋭 TA TIMES HI  
251 140       TA×MI U+122EE 𒋮 TA TIMES MI  
252 142 192 217   I U+1213F 𒄿 I  
253 143 120 113   GAN U+120F6 𒃶 GAN  
254 143       KÁM      
255 144 393 237   TUR (DUMU) U+12309 𒌉 TUR  
256 144n       TUR.DIŠ U+12309 𒌉 & U+12079 𒁹 TUR & DISH  
257 144f       ZIZNA (TURoverTUR.ZAoverZA) U+1230A 𒌊 TUR OVER TUR ZA OVER ZA  
258 145 132 105   AD U+1201C 𒀜 AD  
259 147 126 108   ZÍ( AB×PA) U+12362 𒍢 ZE2  
260 142a 193 218   IA (I.A) U+12140 𒅀 I A  
261 148 386 354   IN U+12154 𒅔 IN  
262 149 221b     RAB U+12290 𒊐 RAB ძველ ტექსტებში = n266 LUGAL
263 150v1       DIM8 (RAB.GAN) U+12290 𒊐 & U+120F6 𒃶 RAB & GAN  
264 150 254 116   DÌM (RAB.GAM) U+12290 𒊐 & U+120F5 𒃵 RAB & GAM  
265 150v3       DIM10 (RAB.KAM*)     to n264
266 151 221a 115   LUGAL U+12217 𒈗 LUGAL  
151vn       LUGALoverLUGAL U+12218 𒈘 LUGAL OVER LUGAL  
267 150v2       DIM9 (LUGAL.GAN) U+12217 𒈗 & U+120F6 𒃶 LUGAL & GAN to n264
268 151v       LUGAL.LUGALinversum U+12219 𒈙 LUGAL OPPOSING LUGAL to n266
269 150v4       DIM11 (LUGAL.KAM*)     to n264
270 146 218 219   ḪAŠḪUR (MA-gunû) U+12222 𒈢 MA GUNU  
271 152 152a,b,c 106   EZEN U+120A1 𒂡 EZEN  
EZEN(KEŠDA) U+1219F 𒆟 KESH2  
272 152_8b       BÀD (UG5 (EZEN×AN)) U+120A1 𒂡 EZEN TIMES AN n275-ის ძველი ფორმა EZEN×BAD
273 153       EZEN×LI U+120B1 𒂱 EZEN TIMES LI  
274 152_9 154     EZEN×LA U+120AF 𒂯 EZEN TIMES LA  
275 152_8 153 114   BÀD (UG5 (EZEN×BAD)) U+120A6 𒂦 EZEN TIMES BAD იხ. ასევე n272
276 153_1       EZEN×SI     გაურკვეველი
277 152_4 157     UBARA (EZEN×KASKAL) U+120AC 𒂬 EZEN TIMES KASKAL  
152_4v       4×UBARA ქმნის ჯვარს U+120AD 𒂭 EZEN TIMES KASKAL SQUARED  
278 154       EZEN×GU4      
279 154_1n       EZEN×Ú U+120B3 𒂳 EZEN TIMES U2  
280 154a       EZEN×MIR     U+120A8 𒂨 EZEN TIMES DUN3 GUNU GUNU შესაბამისი?
281 155       EZEN×SIG7 U+120AB 𒂫 EZEN TIMES IGI GUNU  
282 152_9n   107   EZEN׊E     ხეთური
283 152_14       EZEN×UD U+120B4 𒂴 EZEN TIMES UD  
284 152_16 156     EZEN×KUG U+120AE 𒂮 EZEN TIMES KU3  
285 156 158     ASILAL (EZEN×LÁL) U+120B0 𒂰 EZEN TIMES LAL TIMES LAL  
286 157       EZEN×LU U+120B2 𒂲 EZEN TIMES LU  
287 162       EZEN×GÍN     U+120A7 𒂧 EZEN TIMES DUN3 GUNU შესაბამისი?
288 158 159     ÀSILAL (EZEN×A) U+120A2 𒂢 EZEN TIMES A  
289 159       SIL7 (EZEN× A.LAL) U+120A3 𒂣 EZEN TIMES A PLUS LAL  
290 160       ASILAL4 (EZEN× A.LÁL) U+120A4 𒂤 EZEN TIMES A PLUS LAL TIMES LAL  
291 161       EZENxḪA U+120A9 𒂩 EZEN TIMES HA  
292 164 388 350   SUM U+122E7 𒋧 SUM  
293 165 377 352; (345)   NAGA U+12240 𒉀 NAGA  
165v       AN.NAGA.AN.NAGAinversum U+12030 𒀰 AN PLUS NAGA OPPOSING AN PLUS NAGA  
165a       4×AN.NAGA ქმნის ჯვარს U+12031 𒀱 AN PLUS NAGA SQUARED  
165n1       NAGAinversum U+12241 𒉁 NAGA INVERTED  
165+165n1       NAGA. NAGAinversum U+12243 𒉃 NAGA OPPOSING NAGA  
294 165b       NAGA׊U-tenû U+12242 𒉂 NAGA TIMES SHU TENU  
295 131a   94   NIB (PIRIG×KAL) U+1228B 𒊋 PIRIG TIMES KAL  
296 130 179 93   UG (PIRIG×UD) U+1228C 𒊌 PIRIG TIMES UD  
297 131 180 92   AZ (PIRIG×ZA) U+1228D 𒊍 PIRIG TIMES ZA  
298 167 141 164   GAB U+12083 𒂃 DUH  
U+120EE 𒃮 GABA  
299 167a       GAB.LIŠ     იხილეთ 839
300 168 115 (168)   EDIN U+12094 𒂔 EDIN ასევე n499 báhar ("EDIN")
301 169 142 171   TAḪ/DAḪ (MUoverMU) U+1222D 𒈭 MU OVER MU  
302 166 271 259   KASKAL U+1219C 𒆜 KASKAL  
303 166a       ÌTI (KASKAL.ITI) U+1219C 𒆜 & U+1231A 𒌚 KASKAL & UD TIMES U PLUS U PLUS U  
304 166b 273     ILLAT (KASKAL.KUR) U+1219C 𒆜 & U+121B3 𒆳 KASKAL & KUR  
305 166+371 271     KASKAL.BU U+1219C 𒆜 & U+1204D 𒁍 KASKAL & BU  
306 166+398       KASKAL.AḪ U+1219C 𒆜 & U+12134 𒄴 KASKAL & HI TIMES NUN  
307 166e       KASKAL.LAGAB U+1219C 𒆜 & U+121B8 𒆸 KASKAL & LAGAB  
166ee       KASKAL.TÚLoverTÚL U+1219D 𒆝 KASKAL LAGAB TIMES U OVER LAGAB TIMES U  
166een       KASKALoverKASKAL.TÚLoverTÚL U+1219E 𒆞 KASKAL OVER KASKAL LAGAB TIMES U OVER LAGAB TIMES U  
308 166f       ZIKURA (KASKAL.ÀŠ) U+1219C 𒆜 & U+1240B 𒐋 KASKAL & ციფრული ნიშანი ექვსი DISH  
309 170 119 168   AM (GU4×KUR) U+12120 𒄠 GUD TIMES KUR  
310 170an   203   AM×A U+1211F 𒄟 GUD TIMES A PLUS KUR რეკონსტრუქცია
311 171 134 203   UZU U+1235C 𒍜 UZU  
312 173 117 172   BÍL (GIBIL; NE×PAB, NE-šeššig) U+1224B 𒉋 NE SHESHIG  
313 172 116 169   NE U+12248 𒉈 NE  
314 174       ÉMEŠ (NE×UD) U+1224A 𒉊 NE TIMES UD  
315 175       ENTEN (NE×A) U+12249 𒉉 NE TIMES A  
316 176 135 119   NÍNDA U+12252 𒉒 NINDA2  
317 177       NÍNDA×AŠ U+12254 𒉔 NINDA2 TIMES ASH  
318 177n       NÍNDA× AŠ.AŠ U+12255 𒉕 NINDA2 TIMES ASH PLUS ASH  
319 178       NÍNDA×BAL      
320 178aa   103   ŠÀM (NÍNDA×AN) U+12253 𒉓 NINDA2 TIMES AN  
321 179       NÍNDA×BÁN      
322 180       NÍNDA×GI      
323 182       SUMAŠ U+122E8 𒋨 SUMASH  
324 181v   104   AZU (NÍNDA×NUN) U+12259 𒉙 NINDA2 TIMES NUN  
U+1236B 𒍫 ZU5  
181n       AZU×A U+1236C 𒍬 ZU5 TIMES A რეკონსტრუქცია; cf. O.B.O. 160/I 282
325 182n       NÍNDA×DUB?      
326 183 136 121   ÁG (NÍNDA×NE) U+12258 𒉘 NINDA2 TIMES NE  
327 184       NÍNDA×GU4 U+12256 𒉖 NINDA2 TIMES GUD  
328 186       NÍNDA׊ID?      
329 184a       NÍNDA×Ú     გაურკვეველი
330 185       NÍNDA× Ú.AŠ U+1225E 𒉞 NINDA2 TIMES U2 PLUS ASH  
331 186a       NÍNDA× ŠE.AŠ U+1225C 𒉜 NINDA2 TIMES SHE PLUS ASH  
332 186b       NÍNDA× ŠE.AŠ.AŠ U+1225D 𒉝 NINDA2 TIMES SHE PLUS ASH PLUS ASH  
333 187 137 123   NÍNDA× ŠE.A.AN important codepoint missing  
187v5       NÍNDA׊E U+1225A 𒉚 NINDA2 TIMES SHE  
187v1       NÍNDA× ŠE.A .AN U+1225B 𒉛 NINDA2 TIMES SHE PLUS A AN  
334 188       NÍNDA×U      
335 189       NÍNDA×MAN      
336 190 140     ZIG/ZIK (NÍNDA×EŠ) U+12368 𒍨 ZIG  
337 190a       NÍNDA× ME.KÍD      
190an4       NÍNDA× ME.KÁR U+12257 𒉗 NINDA2 TIMES ME PLUS GAN2 TENU რეკონსტრუქცია
338 190kv 210 and 133     GALAM (SUKUD) U+120F4 𒃴 GALAM  
339 191 138 120   KUM (GUM) U+12123 𒄣 GUM  
340 192 139 122   GAZ (KUM׊E) U+12124 𒄤 GUM TIMES SHE  
341 203 072 124   ÚR U+1232B 𒌫 UR2  
342 204v 073     ÚR×NUN U+12330 𒌰 UR2 TIMES NUN  
343 204n       ÚR×AL U+1232E 𒌮 UR2 TIMES AL  
344 204a 074     ÚR×Ú U+12331 𒌱 UR2 TIMES U2  
345 204b       ÚR× Ú.AŠ U+12332 𒌲 UR2 TIMES U2 PLUS ASH  
346 204c       ÚR× A.ḪA U+1232C 𒌬 UR2 TIMES A PLUS HA  
347 204d       ÚR×ḪA U+1232F 𒌯 UR2 TIMES HA  
348 205 078 117   IL (AL׊E) U+1214B 𒅋 IL  
349 205a       IL×KÁR U+1214C 𒅌 IL TIMES GAN2 TENU გაურკვეველი რეკონსტრუქცია
350 206 064, 197 128   DU U+1207A 𒁺 DU  
206a       LAḪ4 (DUoverDU) U+1207B 𒁻 DU OVER DU  
351 201 065     SUḪUŠ (DU-gunû) U+1207C 𒁼 DU GUNU  
352 202 066 129   KAŠ4 (DU-šeššig) U+1207D 𒁽 DU SHESHIG  
353 208 292 302   ANŠE (GÌR×PA ან GÌR×"TAB") U+12032 𒀲 ANSHE  
U+1210F 𒄏 GIR3 TIMES PA  
354 207 075 125   TUM U+12308 𒌈 TUM  
355 207a       TUM-gunû/TUM×KÁR      
356 209 076 126   EGIR U+12095 𒂕 EGIR  
357 212 162 151   U+12156 𒅖 ISH  
358 214 079 153   BI U+12049 𒁉 BI  
359 214       EŠEMIN5 ("BI") U+12459 𒑙 ციფრული ნიშანი ორი ESHE3  
360 214a       BI×SIG7 U+1204C 𒁌 BI TIMES IGI GUNU რეკონსტრუქცია
361 214c       BI×GAR U+1204B 𒁋 BI TIMES GAR რეკონსტრუქცია
362 215 083 154   ŠIM U+122C6 𒋆 SHIM  
363 217       ŠIM×BAL U+122C8 𒋈 SHIM TIMES BAL  
364 217n       ŠIM×BÚR     გაურკვეველი
365 216       ŠIM×MUG U+122D0 𒋐 SHIM TIMES MUG  
366 221       ŠIM×DIN U+122CA 𒋊 SHIM TIMES DIN  
367 218       ŠIM×BULUG U+122C9 𒋉 SHIM TIMES BULUG  
368 219x       ŠIM×SIG7 U+122CD 𒋍 SHIM TIMES IGI GUNU  
369 219       ŠIM×LUL U+122CF 𒋏 SHIM TIMES LUL  
370 219xx       ŠIM×PI     რეკონსტრუქცია
371 220       ŠIM×IGI U+122CC 𒋌 SHIM TIMES IGI  
372 224       ŠIM×A (DUMGAL) U+122C7 𒋇 SHIM TIMES A  
373 225 085 163   ŠIM×NÍG (BAPPIR) U+122CB 𒋋 SHIM TIMES GAR  
374 222       ŠIM×MUNUS (ŠIM×SAL) U+122D1 𒋑 SHIM TIMES SAL  
375 223       ŠIM×KÚŠU U+122CE 𒋎 SHIM TIMES KUSHU2  
376 226 081     GISAL (BI.GIŠ) U+12110 𒄐 GISAL  
377 227       BÁNŠUR U+12143 𒅃 IDIM OVER IDIM BUR  
378 228 274 260   KIB      
105n3 274 260   GÁNoverGÁNჯვარედინი U+120FA 𒃺 GAN2 CROSSING GAN2 ძველი ნიშანი, LAK 278
296n2 274 260   GIŠoverGIŠჯვარედინი U+12112 𒄒 GISH CROSSING GISH ძველი ნიშანი, LAK 276
379 230 260 75   GAG (KAK) U+12195 𒆕 KAK  
380 231 261 72   NI U+1224C 𒉌 NI BE3, DIG, I3, IA3, LE2, LI2, LID2, NE2, ŠUŠ2, ZAL, ZAR2
231n2(v)   76   NI×E U+1224D 𒉍 NI TIMES E ხურიტული
381 211 068 132   UŠ (NITA) U+12351 𒍑 USH  
382 211n 069     UŠ×KÍD U+12355 𒍕 USH TIMES TAK4  
383 211n2       UŠ×KU U+12353 𒍓 USH TIMES KU  
384 211b 071     KÀŠ (UŠ×A) U+12352 𒍒 USH TIMES A  
385 229n 262 73   NA4 (NI.UD) U+1224C 𒉌 & U+12313 𒌓 NI & UD  
U+1224C 𒉌 & U+1209F 𒂟 NI & ERIM  
386 229n       DÀG ("NA4") U+1224C 𒉌 & U+1209F 𒂟 NI & ERIM  
387 233 093 56   GÁ (MAL) U+120B7 𒂷 GA2  
388 233_22 270     ŠITA ("GÁ") U+122D6 𒋖 SHITA  
389 234       GÁ×AŠ U+120BD 𒂽 GÁ×AŠ  
390 235       GÁ× ḪAL.LA U+120D3 𒃓 GA2 TIMES HAL PLUS LA  
391 236       GÁ× GÍR.SU U+120D0 𒃐 GA2 TIMES GIR2 PLUS SU  
392 237 094 57   AMA (GÁ×AN) U+120BC 𒂼 GA2 TIMES AN  
393 238       GÁ× AN.GAG.A      
394 241 069     GÁ×KÍD U+120E9 𒃩 GA2 TIMES TAK4  
395 242       GÁ×BAD U+120BF 𒂿 GA2 TIMES BAD  
396 243       GÁ×GI U+120CD 𒃍 GA2 TIMES GI  
397 244v 096     GANUN (GÁ×NUN) U+120E0 𒃠 GA2 TIMES NUN  
398 245       GÁ×KAB U+120D5 𒃕 GA2 TIMES HUB2  
399 247       GÁ×EN U+120C9 𒃉 GA2 TIMES EN  
400 239       GÁ×BURU14 U+120CA 𒃊 GA2 TIMES EN TIMES GAN2 TENU  
401 246       GÁ× MUN(DIM׊E, later DIM×KUR) U+120C5 𒃅 GA2 TIMES DIM TIMES SHE  
402 248 098     GÁ×KÁR U+120CB 𒃋 GA2 TIMES GAN2 TENU  
403 250       GÁ×DUB U+120C6 𒃆 GA2 TIMES DUB  
404 250c       GÁ×SUM U+120E8 𒃨 GA2 TIMES SUM  
405 250d       GÁ×KASKAL U+120D9 𒃙 GA2 TIMES KASKAL  
406 250i       GÁ× IŠ.ḪU.AŠ U+120D7 𒃗 GA2 TIMES ISH PLUS HU PLUS ASH  
407 251       GÁ×GAG U+120D8 𒃘 GA2 TIMES KAK  
408 252 097 54   SILA4 (GÁ×PA) U+120E2 𒃢 GA2 TIMES PA  
257       SILA4 ასევე: GÁ×ÁŠ     მხოლოდ ტრანსლიტერაცია gazi
409 252_1       GÁ× KID.LAL U+120DB 𒃛 GA2 TIMES KID PLUS LAL  
410 252_2       GÁ׊ID U+120E7 𒃧 GA2 TIMES SHID  
411 255 099 58   ÙR (GÁ×NIR) U+120E1 𒃡 GA2 TIMES NUN OVER NUN  
412 256       GÁ×GI4 U+120CE 𒃎 GA2 TIMES GI4  
413 250b       GÁ×SAR U+120E4 𒃤 GA2 TIMES SAR  
414 258       GÁ× ÁŠ.GAL U+120BE 𒂾 GA2 TIMES ASH2 PLUS GAL  
415 259       GÁ× BUR.RA U+120C2 𒃂 GA2 TIMES BUR PLUS RA  
416 259n       GÁ×DA U+120C3 𒃃 GA2 TIMES DA  
417 260       GÁ×SIG7 U+120D6 𒃖 GA2 TIMES IGI GUNU  
418 261 100 59   ÉSAG (GÁ/É׊E) U+120E5 𒃥 GA2 TIMES SHE ზედა MesZL 495 მხოლოდ É.ŠE, esagx
U+12092 𒂒 E2 TIMES SCHE(სტანდარტული)
419 261a       GÁ× ŠE.TUR U+120E6 𒃦 GA2 TIMES SHE PLUS TUR  
420 262       GÁ×UD U+120EB 𒃫 GA2 TIMES UD  
421 263       GÁx ḪI.LI U+120D4 𒃔 GA2 TIMES HI PLUS LI  
422 264       GÁ×U U+120EA 𒃪 GA2 TIMES U  
423 264a       GÁ×ÁB     გაურკვეველი
424 265 101     ITIMA (GÁ/É×MI) U+120DF 𒃟 GA2 TIMES MI(standard) ზედა MesZL 495 მხოლოდ É.MI, itimax
U+12090 𒂐 E2 TIMES MI
425 268       GÁ×DI U+120C4 𒃄 GA2 TIMES DI  
426 269       GÁ× KUG.AN U+120DC 𒃜 GA2 TIMES KU3 PLUS AN  
427 270 102     MEN (GÁ× ME.EN) U+120DE 𒃞 GA2 TIMES ME PLUS EN  
428 273       GÁ/É× A.DA.ḪA U+120B8 𒂸 GA2 TIMES A PLUS DA PLUS HA  
U+120B8 𒂸 E2 TIMES A PLUS HA PLUS DA(sic!)
429 274       GÁ× A.IGI U+120BA 𒂺 GA2 TIMES A PLUS IGI წასაშლელია
430 277       GÁ× ḪA.LU.ŠÈ U+120D1 𒃑 GA2 TIMES HA PLUS LU PLUS ESH2  
431 278 105 60   GALGA (GÁ/É×NÍG) U+120CC 𒃌 GA2 TIMES GAR  
U+1208F 𒂏 E2 TIMES GAR
432 271 104     ARḪUŠ (GÁ/É×MUNUS) U+120E3 𒃣 GA2 TIMES SAL standard: É×MUNUS
U+12091 𒂑 E2 TIMES SAL
433 272       GÁ× EL.LA U+120C8 𒃈 GA2 TIMES EL PLUS LA  
434 233_40; 230x 460     ŠÍTA ("GÁ.GIŠ") U+122D6 𒋖 & U+12111 𒄑 SHITA & GISH  
435 249 161 228   KISAL U+121A6 𒆦 KISAL  
436 249       NI+GIŠ     ligature ì+giš
437 232 263 77   IR (GAG-gunû) U+12155 𒅕 IR  
438 280 168 243   DAG (PÀR) U+12056 𒁖 DAG  
439 281       DAG.KISIM5     გაურკვეველი
440 281a; 294e; 432_1 172     KIŠI8 (DAG.KISIM5×GÍR(-gunû?)) U+1205E 𒁞 DAG KISIM5 TIMES GIR2  
441 282       DAG.KISIM5×LA U+12064 𒁤 DAG KISIM5 TIMES LA  
442 282a       DAG.KISIM5×MUNU4 U+12069 𒁩 DAG KISIM5 TIMES PAP PLUS PAP  
443 283       DAG.KISIM5×KÍD U+1206B 𒁫 DAG KISIM5 TIMES TAK4  
444 284       DAG.KISIM5×GI U+1205D 𒁝 DAG KISIM5 TIMES GI  
445 285       DAG.KISIM5×SI U+1206A 𒁪 DAG KISIM5 TIMES SI  
446 286       DAG.KISIM5×NE U+12068 𒁨 DAG KISIM5 TIMES NE  
447 288       DAG.KISIM5×BI U+1205A 𒁚 DAG KISIM5 TIMES BI  
448 288a; 294f       DAG.KISIM5×GAG U+12063 𒁣 DAG KISIM5 TIMES KAK  
449 287       UTUA (DAG.KISIM5×UŠ) U+1206D 𒁭 DAG KISIM5 TIMES USH  
450 288b       ÙBUR (DAG.KISIM5×"IR") U+12061 𒁡 DAG KISIM5 TIMES IR  
451 288c       UBUR4 (DAG.KISIM5× "IR".LU) U+12062 𒁢 DAG KISIM5 TIMES IR PLUS LU  
452 289   188   UTUL5 (DAG.KISIM5×GU4) U+1205F 𒁟 DAG KISIM5 TIMES GUD  
453 290 170     KIŠI9 (DAG.KISIM5× Ú.GÍR(-gunû?)) U+1206C 𒁬 DAG KISIM5 TIMES U2 PLUS GIR2  
454 290n   283   DAG.KISIM5× Ú.MAŠ/BAR     ხეთური
455 291 171 189   UBUR (DAG.KISIM5×GA) U+1205B 𒁛 DAG KISIM5 TIMES GA  
456 294c       DAG.KISIM5×DÉ or     გაურკვეველი
294cn       DAG.KISIM5×MÚRU ?     გაურკვეველი
457 292       DAG.KISIM5×DÚB/BALAG U+12059 𒁙 DAG KISIM5 TIMES BALAG  
458 288sub       DAG.KISIM5×AMAR U+12058 𒁘 DAG KISIM5 TIMES AMAR  
459 292a 173     ÚBUR (DAG.KISIM5×LU) U+12065 𒁥 DAG KISIM5 TIMES LU  
460 293 174     AMAŠ (DAG.KISIM5× LU.MÁŠ) U+12066 𒁦 DAG KISIM5 TIMES LU PLUS MASH2  
461 294b   190; 285   DAG.KISIM5×A.MAŠ U+12057 𒁗 DAG KISIM5 TIMES A PLUS MASH  
462 294d       DAG.KISIM5×ḪA U+12060 𒁠 DAG KISIM5 TIMES HA  
463 294a       DAG.KISIM5×LUM U+12067 𒁧 DAG KISIM5 TIMES LUM  
464 295 143 174   PA U+1227A 𒉺 PA  
465 295 143     BANMIN ("PA") U+12450 𒑐 ციფრული ნიშანი ორი BAN2  
466 295k   175   ŠAB (PA.IB) U+1227A 𒉺 & U+12141 𒅁 PA & IB  
467 295l       NUSKA (PA.TÚG) U+1227A 𒉺 & U+12306 𒌆 PA & TUG2  
468 295m   177   SIPA (PA.LU) U+1227A 𒉺 & U+121FB 𒇻 PA & LU  
469 296 160 178   GIŠ (GEŠ) U+12111 𒄑 GISH  
470 296_1       GIŠ-tenû U+12115 𒄕 GISH TENU  
471 296_2       GIŠ×BAD U+12113 𒄓 GISH TIMES BAD  
472 297 118 157   GU4 U+1211E 𒄞 GUD  
473 297a       GU4×KASKAL     რეკონსტრუქცია
474 298 108 183   AL U+12020 𒀠 AL  
475 299     AL×KÍD     იხილეთ MesZL n475
299n       AL×KÀD U+12025 𒀥 AL TIMES KAD3
476 300       AL×UŠ U+12028 𒀨 AL TIMES USH  
477 301       AL×GIŠ U+12023 𒀣 AL TIMES GISH  
478 301n       AL×AL U+12021 𒀡 AL TIMES AL  
479 304       AL׊E U+12027 𒀧 AL TIMES SHE  
480 302       AL×GIM U+12022 𒀢 AL TIMES DIM2  
481 303       AL×KI U+12026 𒀦 AL TIMES KI  
482 305       AL×ḪA U+12024 𒀤 AL TIMES HA  
483 307 144 191   MAR U+12225 𒈥 MAR  
484 313 163 194   KID (LÍL) U+121A4 𒆤 KID  
485 314 212; 207a 231   ŠID (LAG) U+122C3 𒋃 SHID  
337xx       SAG5 U+12260 𒉠 NISAG ძველი ნიშანი = n546
486 314 112a 112   MES (RID) U+12229 𒈩 MES  
487 317a       ŠID×IM U+122C5 𒋅 SHID TIMES IM  
488 315       MES/UM×ME      
489 317 208     ÚMBISAG (ŠID×A) U+122C4 𒋄 SHID TIMES A  
490 318 146 195   Ú U+12311 𒌑 U2  
491 319 201 159   GA U+120B5 𒂵 GA KA3
492 319n 202     GA-gunû U+120B6 𒂶 GA GUNU ძველი ნიშანი
493 320 204 161   ÍL (GA.GÍN) U+1214D 𒅍 IL2 GUR3, GURU3, DUPSIK
494 321 196 198   LUḪ U+1221B 𒈛 LUH  
495 324 107 199   É U+1208D 𒂍 E2  
496 322 176 196   KAL U+12197 𒆗 KAL  
U+12128 𒄨 GURUSH
322n       KALoverKALcrossed U+12199 𒆙 KAL CROSSING KAL  
497 323   (40)   ALAD (KAL×BAD) U+12198 𒆘 KAL TIMES BAD  
498 308 167 187   E U+1208A 𒂊 E E "ქერი", "ტყავი", EKI, EG2 "დამბა", IG2, I15
308n       EoverE.NUNoverNUN U+1208C 𒂌 E OVER E NUN OVER NUN  
499 309 080 162   DUG (BI×A) U+12081 𒂁 DUG  
U+1204A 𒁊 BI TIMES A
500 312 169     KALAM     U+12326 𒌦, შეცდომით UN
501 312 169 197   UN     U+12327 𒌧, შეცდომით UN GUNU
502 325 148 204   NIR (NUNoverNUN) U+1226A 𒉪 NUN OVER NUN  
503 310 145 193   GURUN U+12127 𒄧 GURUN  
504 306 288 152   UB U+12312 𒌒 UB